Google ReCaptcha

522 Lượt truy cập - thg 2 19, 2021, 2:43 CH - Opera Hub
Khi ứng dụng cần thông tin từ người dùng, ví dụ như điền mẫu đơn đăng ký khóa học, đăng ký đặt mua hàng, viết bình luận… Phổ biến nhất là sử dụng form. Form là tập hợp component input như: input fields, checkbox… để người dùng cung cấp thông tin.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến